Opći uvjeti poslovanja i Pravila zaštite osobnih podataka

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

 1. Općenito
   

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu s odredbama Obligacijskog zakonika, s propisima s područja zaštite potrošača i zaštite osobnih podataka.

Opći uvjeti poslovanja prilog su i sastavni dio poslovanja društva E–Putovanja d.o.o., Kvedrova cesta 5a, Ljubljana, matični broj 6496571000 (u nastavku: turistička agencija), koje obavlja djelatnost organiziranja turističkog putovanja i djelatnost posredovanja kod turističkog putovanja.

S općim uvjetima poslovanja određen je način poslovanja turističke agencije, te prava i obveze turističke agencije kao organizatora putovanja kao i prava obveze putnika. Nadalje, određena su prava i obveze turističke agencije kada zastupa putnika kao posrednik kod ugovora o turističkom putovanju koji putnik sklapa s trećom osobom.

Ukoliko su u Potvrdi o putovanju, odnosno u Ugovoru o organiziranom poslovanju i/ili Ugovoru o posredovanju, prava i obveze ugovornih strana uređene dodatno, odnosno drukčije nego u općim uvjetima poslovanja, vrijede pravila u Potvrdi, odnosno Ugovoru.
 

A/ Ugovor o organiziranom putovanju

 

 1. Način poslovanja
   

Turistička agencija svoje usluge turističkih aranžmana nudi putem internetske stranice www.egzoticna-vjencanja.com. Temeljem upita pojedinačne stranke, turistička agencija izradi jednu ili više turističkih ponuda (programa) koju zajedno s općim uvjetima poslovanja pošalje stranki. Opći uvjeti poslovanja su prilog i sastavni dio ugovora.

Ponuda turističke agencije je prihvaćena kada stranka pismeno ili usmeno potvrdi rezervaciju predane ponude i uz priloženi predračun uplati na račun turističke agencije predujam u visini 30 % cjelokupne usluge. U tom je trenutku sklopljen Ugovor o organiziranju putovanja između turističke agencije i stranke, odnosno putnika.

Turistička agencija se obvezuje najkasnije prilikom sklapanja ugovora putniku izdati potvrdu o putovanju ili sklopiti ugovor u pisanom obliku. Turistička agencija putne dokumente putniku predaje nakon uplate cjelokupne cijene turističkog aranžmana.

 

 1. Obveze putnika
   

Plaćanje cijene

Putnik mora turističkoj agenciji platiti dogovorenu cijenu za putovanje tada kada je to dogovoreno. Cijena, rok i način plaćanja vidljivi su iz Potvrde o putovanju.

Plaćanje predujma smatra se kaparom.

Obveza davanja podataka

Putnik mora na organizatorov zahtjev pravovremeno priložiti sve podatke koji su potrebni za organiziranje putovanja, a posebice podatke za vozne karte i rezervaciju smještaja (prenoćišta), te isprave koje su potrebne za prelazak granice.

Ukoliko putnik podatke koje zahtijeva organizator ne javi, javi ih prekasno ili su javljeni podatci pogrešni, sam snosi rizik za cjelokupnu ili djelomičnu neizvedbu putovanja. U slučaju kada  se putovanje zbog neispunjavanje putnikove dužnosti ne može organizirati, smatra se da je putnik odustao od ugovora i trpi posljedice povezane s odustajanjem.

Ispunjavanje propisanih uvjeta

Putnik se dužan sam osobno pobrinuti za to da njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete koji su propisani pograničnim, carinskim, sanitarnim, novčanim i ostalim upravnim propisima.

U slučaju kršenja propisanih uvjeta putnik sam pokriva nastalu štetu, te je dužan podmiriti i štetu koja je zbog njegova nemara nastala turističkoj agenciji ili drugim putnicima.

Odgovornost putnika za prouzročenu štetu

Putnik odgovara za štetu koju je prouzročio turističkoj agenciji time što nije ispunio obveze koje za njega izviru iz ugovora o organiziranom putovanju.
 

 1. Obveze turističke agencije
   

Zaštita prava i interesa putnika

Turistička agencija putniku mora pružati usluge koje imaju sadržaj i obilježja kako su najavljene u ugovoru, potvrdi, odnosno programu putovanja i brinuti se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima.

Obveza obavješćivanja

Turistička agencija putniku mora još prije sklapanja ugovora dati u pisanom obliku ili nekom drugom prikladnom obliku potrebne obavijesti o graničnim formalnostima (putovnice i vize) te sanitarnim formalnostima koje vrijede za putovanja i boravak u odredišnoj lokaciji. Prije početka putovanja dužna je putnika na jednak način upoznati s redom vožnje, te točno navesti mjesto putnika u prijevoznom sredstvu, podatke o adresi i broju telefona lokalnog predstavništva agencije ili prodavatelja programa, a ako lokalnog predstavnika nema, mora dati podatak o hitnom telefonskom broju ili bilo koju drugu informaciju koja će putniku omogućiti kontakt s agencijom i/ili prodavateljem putovanja, informacije o neobveznom sklapanju osiguranja za pokriće troškova otkazivanja ugovora i osiguranja za plaćanje troškova pomoći i povratka kući u slučaju bolesti ili nesreće na putovanju. U slučaju putovanja ili boravka maloljetne osobe u inozemstvu, agencija mora dati informaciju o uspostavljanju direktnog kontakta s maloljetnikom ili s odgovornom osobom u mjestu maloljetnikova smještaja.

Turistička agencija svoju obvezu ispunjava s predajom uputa putniku prije samog putovanja.

Obveza zaštite povjerljivih podataka

Obavijesti koje agencija dobije o putniku, njegovoj prtljazi i njegovom kretanju drugima smije javiti samo uz putnikovu privolu ili na zahtjev nadležnog tijela.

Odgovornost za organiziranje putovanja

Turistička agencija odgovara za štetu koju je prouzročila putniku zbog toga jer nije ispunila ili je samo djelomice ispunila obveze određene ugovorom koje se odnose na organiziranje putovanja.

Odgovornost organizatora putovanja, ako sam obavlja pojedine usluge

Ako turistička agencija sama preuzme prijevoz i noćenje putnika ili druge usluge povezane s izvršavanjem organiziranoga putovanja, putniku odgovara za prouzročenu štetu prema propisima koje se odnose na ove usluge.

Turistička agencija u tom je slučaju odgovorna za štetu bez obzira na to je li pogrešku napravila sama ili ju je napravio netko od njezinih ljudi.

Odgovornost organizatora putovanja ako je pojedine usluge povjerio trećim osobama

Turistička agencija koja je trećim osobama povjerila prijevoz i smještaj (noćenje) putnika ili druge usluge povezane s izvršenjem putovanja, putniku odgovara za štetu nastalu zbog toga jer ove usluge nisu bile ili su bile samo djelomice izvršene i to u skladu s propisima koji se odnose na njih.

I u slučaju da su usluge bile izvršene u skladu s ugovorom i propisima koji se odnose na nju, turistička agencija odgovara za štetu  koja je nastala putniku prilikom njihova izvršenja, osim ako dokaže da je kod izbora osoba koje su ih obavile postupala kao brižni organizator putovanja.

Putnik ima pravo zahtijevati neposredno od treće, za štetu odgovorne osobe, potpuni ili dopunski povrat štete koju je pretrpio.

U takvoj mjeri u kojoj je štetu vratio putniku, turistička agencija dobiva sva prava koja bi imao putnik prema trećoj osobi koja ja za nju odgovorna (pravo na regres).

Putnik je turističkoj agenciji dužan prepustiti isprave i sve što joj je potrebno za ostvarivanje prava na regres.

U konkretnom slučaju radi se o solidarnoj odgovornosti turističke agencije i treće osobe koja je za nju obavila pojedinu uslugu.

Solidarna odgovornost turističke agencije ne vrijedi u slučaju gubitka prtljage tijekom prijevoza ili smještaja jer je turistička agencija postupala kao brižni organizator putovanja, kada je za stranku uredila sve potrebne formalnosti u svezi prijevoza i smještaja te putnika i pismeno obavijestila o mogućnostima osiguranja vlasništva (prtljage) na putovanju.

Sniženje cijene

Ako su usluge iz ugovora o organiziranom putovanju bile obavljene nepotpuno ili nekvalitetno, putnik može zahtijevati razmjerno sniženje cijene, a uvjet je da je turističkoj agenciji prigovorio u roku dva mjeseca nakon završenog putovanja.

Zahtjev za sniženje cijene ne utječe na putnikovo pravo da zahtijeva povrat štete.

Putnik mora o određenim nepravilnostima izvršavanja programa putovanja bez odgađanja obavijestiti lokalnog agenta na samoj lokaciji i prijaviti pogreške (kao primjer za ovo je prigovor na čistoću sobe, neprikladnu opremu, položaj sobe i slično), u protivnom gubi pravo na naknadni prigovor na takve pogreške i posljedično ostvarivanje sniženje cijene, odnosno plaćanje štete.

Prijavljivanje pogreške mora biti predano u pisanom obliku. Priloženi moraju biti i odgovarajući dokazi (primjerice fotografija sobe). Pisanu reklamacijo putnik mora predati ovlaštenoj osobi turističke agencije.Turistička agencija ili lokalni predstavnik agencije mora putniku koji se tijekom putovanja nađe u poteškoćama zbog nepredvidljivih pogrešaka koje nisu povezane s osiguravanjem ugovornih usluga i prouzročila ih je treća osoba ili koje su posljedica više sile ili događaja kojega unatoč brižnom postupanju nije bilo moguće spriječiti, ponuditi trenutnu pomoć.

Određivanje najviše odštete organizatora putovanja

Turistička agencija i putnik sporazumni su da je odgovornost turističke agencije koja potječe s naslova sklopljenog ugovora o organiziranom putovanju ograničena na maksimalni iznos, a to je cijena koju je putnik platio za turistički aranžman.

Određena maksimalna odšteta ne vrijedi u slučaju ako se radi o tjelesnim ozljedama ili ako je turistička agencija štetu prouzročila namjerno ili iz teškog nemara.
 

 1. Posebna prava i obveze ugovornih strana
   

Zamjena putnika drugim putnikom

Ako drukčije nije dogovoreno, putnik smije odrediti drugog putnika da umjesto njega iskoristi dogovorene usluge; ali je uvjet da drugi putnik zadovoljava posebne zahtjeve koji su predviđeni za određeno putovanje i da putnik organizatoru putovanja vrati troškove koje on ima sa zamjenom.

Pod posebnim uvjetima smatraju se uređeni ulazni dokumenti, obavljena cijepljenja i slično.

Povišenje i sniženje dogovorene cijene

Turistička agencija smije zahtijevati povišenje dogovorene cijene samo ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u mjenjačkom tečaju valute ili do promjena u tarifama prijevoznika koje utječu na cijenu putovanja. Ako su ove cijene prouzročile sniženje cijene putovanja, turistička agencija putniku mora vratiti razliku u cijeni.

Turistička agencija smije ostvarivati pravo na povišenje dogovorene cijene, odnosno dužna je priznati sniženje dogovorene cijene iz prethodnog stavka samo ako su promijenjene cijene nakon sklapanja putovanja i način izračuna promjene predviđeni u potvrdi o putovanju. Cijena putovanja smije se povisiti najkasnije do dvadesetog dana prije početka putovanja.

Ako povišenje dogovorene cijene premaši 10 %, putnik može odustati od ugovora, bez da mora vratiti štetu.

U tom slučaju putnik ima pravo dobiti vraćeno ono što je platio organizatoru putovanja.

Pravo putnika da odustane od ugovora

Putnik u svakom trenutku smije u potpunosti ili djelomice odustati od ugovora.

Ako putnik od ugovora odustane prije početka putovanja u prikladnom roku koji ovisi o vrsti aranžmana (pravovremeno odustajanje), turistička agencija ima pravo samo na administrativne troškove u visini 150 EUR.

Kod nepravovremenog odustajanja od ugovora, turistička agencija od putnika može kao povrat zahtijevati određeni postotak dogovorene cijene koji mora biti razmjeran vremenu preostalom do početka putovanja i ekonomski opravdan.

Turistička agencija ima pravo samo na povrat svojih troškova, ako je putnik odustao od putovanja zbog okolnosti koje nije mogao izbjeći ili ih otkloniti, i koje bi prilikom sklapanja ugovora bile osnovan razlog da ugovor ne bi ni sklopio ako bi tada postojale, kao i u slučaju da se putnik pobrinuo za odgovarajuću zamjenu ili je zamjenu našla turistička agencija.

Ako putnik odustane od ugovora nakon što je putovanje započelo, a uzrok za to nisu okolnosti iz prethodnog stavka, turistička agencija ima pravo na cjelokupan iznos dogovorene cijene putovanja.

Pravo organizatora putovanja da odustane od ugovora

Turistička agencija smije u potpunosti ili djelomice odustati od ugovora bez da mora vratiti štetu prije ispunjavanja ili tijekom ispunjavanja ugovora ako nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle očekivati niti ih se moglo izbjeći ili ih otkloniti, a koje bi bile prilikom sklapanja ugovora za turističku agenciju osnovan razlog da ugovor ne sklapa ako bi tada postojale.

Turistička agencija smije i tada odustati od ugovora bez da bi morala vratiti štetu ako se nije prikupio najmanji broj putnika koji je bio najavljen u potvrdi o putovanju; uvjet je da je putnik o ovoj okolnosti bio obaviješten u prikladnom roku koji ne smije biti kraći od 5 dana prije dana kada bi putovanje trebalo započeti.

Prilikom odustajanja od ugovora prije njegova ispunjenja, turistička agencija mora vratiti sve ono što je primila od putnika.

Ako turistička agencija odustane od ugovora tijekom njegova ispunjavanja (razlog viša sila) ima pravo na pravilno plaćanje za dogovorene usluge koje su bile obavljene, a dužna je poduzeti sve što je potrebno za osiguranje putnika.

Izmjena programa putovanja

Izmjene programa putovanja dopuštene su samo ako ih prouzroče izvanredne okolnosti koje turistička agencija nije mogla očekivati, niti ih izbjeći ili ih otkloniti.

Troškove nastale izmjenom programa trpi turistička agencija, a smanjenje troškova ide u korist putnika.

Dogovoreni smještaj (noćenje) smije se zamijeniti samo za smještaj (noćenje) u objektu iste kategorije ili na teret turističke agencije u objektu više kategorije i samo u dogovorenom mjestu.

Ako je program putovanja bez osnovanog razloga bio bitno izmijenjen, turistička agencija mora vratiti sve ono što je primila od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja.

Ako je program bio bitno izmijenjen tijekom ispunjavanja ugovora putnik koji odustane plaća samo stvarne  troškove usluga koje su mu pružene.

Ako turistička agencija utvrdi da je prije odlaska putnika prisiljena znatno izmijeniti neki od bitnih ugovornih uvjeta, o tome mora što prije obavijestiti putnika da mu omogući donošenje odgovarajuće odluke, posebice da odustane od ugovora, bez da za to mora vratiti štetu, ili da sklopi dodatak ugovora. Putnik o svojoj odluci mora bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti turističku agenciju.

B/ Posrednički ugovor o putovanju

Osim pružanja usluga turističkih aranžmana turistička agencija pruža i uslugu posredovanja kod putovanja gdje u ime i za račun putnika sklopi bilo ugovor o organiziranom putovanju bilo ugovor o jednoj ili više usluga koje omogućavaju neko putovanje ili boravak, s trećom osobom.

Kada turistička agencija sudjeluje kao posrednik kod putovanja, to je izričito navedeno u Potvrdi o putovanju.

Turistička agencija obvezuje se savjesno izabrati treću osobu koja će obaviti uslugu organiziranja putovanja, odnosno pojedine usluge, a putnik se obvezuje da će obavljenu uslugu platiti turističkoj agenciji.

Na posrednički ugovor o putovanju smisleno se primjenjuju pravila o ugovoru o organiziranju putovanja.
 

 1. Posebne odredbe
   

Osiguranje

Turistička agencija preporuča da putnici sklope sljedeća osiguranja, i to:

CORIS zdravstveno osiguranje u inozemstvu, s asistencijom. Putnik prima opće uvjete poslovanja osiguravajućeg društva od turističke agencije ukoliko za njih izričito zamoli.

Osiguranje rizika otkazivanja putovanja pri čemu osiguravajuće pokriće postoji za cijelo vrijeme trajanja putovanja. Turistička agencija uredi osiguranje uz uvjet plaćanja premije osiguranja koja se plaća neposredno turističkoj agenciji prilikom sklapanja osiguranja.

Osiguranje prtljage i ostalih turističkih osiguranja imovine vezanih na putovanje. Putnik može navedeno osiguranje urediti kod više slovenskih osiguravajućih društava.

Kada turistička agencija uređuje osiguranje za putnike nastupa kao posrednik koji sklapa ugovor o osiguranju u ime i za račun putnika. Putnik mora u slučaju spora eventualne zahtjeve poslati neposredno na osiguravajuće društvo.
 

 1. Zaštita osobnih podataka
   

Politika zaštite osobnih podataka:

Korisnik je suglasan s prikupljanjem osobnih podataka koje posreduje turističkoj agenciji koji su potrebni za poslovanje društva.

Turistička agencija pritom se obvezuje da će se osobni podatci prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te da ih agencija neće posredovati neovlaštenim osobama.
 

 1. Žalbe, sporovi i primjena prava
   

Turistička agencija poštuje propise s područja zaštite potrošača.

Na ove Opće uvjete poslovanja i na sve sporove između turističke agencije i putnika vrijedi samo i primjenjuje se samo slovensko materijalno i procesno pravo, pri čemu se ne primjenjuju pravila međunarodnog civilnog prava koja bi otkazivala primjenu bilo kojeg drugog prava.

Za sve odnose te prava i obveze koje nisu uređene ovim Općim uvjetima poslovanja smisleno je primjenjuju odredbe Obligacijskog zakonika, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.
 

 1. Izmjene općih uvjeta poslovanja
   

Turistička agencija može u slučaju izmjene vlastite poslovne politike izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja, o čemu će svaki puta korisnike upoznati na prikladan  način, u što se ubraja posebice obavješćivanje putem internetske stranice www.sanjska-poroka.com. Svakodobne izmjene ili dopune Općih uvjeta poslovanja stupaju na snagu i počinju se primjenjivati s istekom 8 dnevnog roka od objave izmjena ili dopuna. U slučaju da je izmjena ili dopuna Općih uvjeta poslovanja nužno potrebna zbog usklađivanja s propisima, ove izmjene i dopune iznimno mogu stupit na snagu i primjenu u kraćem razdoblju.


Opće uvjete poslovanja društva donijela je direktorica društva E – Potovanja d.o.o., Sonja Tekavec Medved, dana 29.10.2015 .

Opći uvjeti poslovanja vrijede od dana 6.11.2015 i dalje.


 

Pravila zaštite osobnih podataka

Pravila zaštite osobnih podataka1. Upravitelj

Službeni naziv organizacije: E-potovanja d.o.o.
 

Sjedište poduzeća: Kvedrova cesta 5a, 1000 Ljubljana
 

Odgovorna osoba u poduzeću (zakonski zastupnik): Sonja Tekavec Medved

 

2. Uporaba, opseg i svrha čuvanja i obrade

Osobne podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu očuvanja kontakta s klijentima, slanja ponuda, tržišnog obavještavanja i poticanja prodaje. Prilikom slanja e-poruka bilježimo prikaze primljenih poruka i klikove na poveznice u primljenim porukama. Radi bolje i usmjerenije ponude te prilagođavanja daljnjih poruka bilježene podatke obrađujemo, analiziramo, profiliramo te ocjenjujemo zainteresiranost svojih klijenata za poslane poruke. Na osnovi zabilježenih podataka i stvorenih profila ne provodimo automatizirano prihvaćanje odluka.
 

U svrhu obavještavanja e-poštom čuvamo:

 

 • adresu e-pošte
 • ime
 • prezime


Osobne podatke prikupljamo uz izričitu privolu odn. suglasnost osoba. Suglasnosti čuvamo zajedno s njihovim sadržajem i sadržajem obrasca putem kojih su dobivene.


 

3. Obrađivači osobnih podataka i iznos

Osim poduzeća E-potovanja d.o.o. (njegovih zaposlenika) osobne podatke u njegovo ime i za njegov račun obrađuju i obrađivači kao što su poduzeća koja pružaju tehničku podršku u obradi osobnih podataka, primjerice poduzeća koja izrađuju i održavaju računalne aplikacije, web-mjesta i informatičke usluge, poduzeća koja razvijaju i uvode programska rješenja, vanjski prodavači, tržišna, istraživačka i analitičarska poduzeća, vanjske agencije za marketing te organizatori događaja. Svi obrađivači zakonski su i ugovorno obvezani na poštovanje sukladnosti s direktivom GDPR.

Zbirke osobnih podataka čuvamo na području Republike Slovenije i ne izvozimo ih u druge države.


 

4. Razdoblje čuvanja

Osobne podatke pojedinaca čuvamo do opoziva njihove suglasnosti za čuvanje i obradu osobnih podataka. Nakon opoziva suglasnosti osobe njezine osobne podatke odmah učinkovito i trajno brišemo.

Ako u našem poduzeću prestanu postojati gore opisane svrhe zbog kojih čuvamo i obrađujemo osobne podatke, zbirke podataka čija svrha je prestala postojati odmah ćemo učinkovito i trajno izbrisati.

Podatke o prikazima primljenih poruka i klikovima na poveznice u primljenim porukama čuvamo još 12 mjeseci od slanja poruke.


 

5. Prava pojedinca (osobe)

Svaka osoba u svakom trenutku može zahtijevati u vezi sa svojim podatcima:
 

 • uvid
 • ispravak
 • potpuno brisanje
 • ograničenje obrade
 • priziv na obradu
 • prenosivost obrade
 • prekid obrade i čuvanja, odn. opoziv suglasnosti za obradu i čuvanje, bez utjecaja na zakonitost obrade koja se na osnovi privole odn. suglasnosti provodila do opoziva.

 

Ako smatrate da vaše osobne podatke ne obrađujemo u skladu s danom suglasnošću i važećim zakonodavstvom, imate pravo uložiti pritužbu Povjereniku za informiranje. 

 

 

E-potovanja d.o.o.